Parafia pw.

św. Andrzeja Apostoła

w Brudzawach

Msze Święte:

środa - 15:30 sobota - 11:00
niedziela - 9:15

data: 2021-07-15

Zapytanie o cenę wraz z opisem zamówienia w ramach rozeznania rynku z dnia 15 lipca 2021 r.


Zapytanie o cenę wraz z opisem zamówienia w ramach rozeznania rynku

z dnia 15 lipca 2021 r.
Nazwa zamówienia:
Prace remontowe przy korpusie kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach – II etap – elewacja wschodnia
 1. Zamawiający

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła Brudzawy 91, 87 – 327 Bobrowo
Tel 56 495 28 93 , tel. kom. 603 286 788
e-mail: parafia.brudzawy@op.pl
strona internetowa Zamawiającego: parafiabrudzawy.pl godziny otwarcia Kancelarii parafialnej:
poniedziałek – piątek 17:30 – 18:00

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac remontowo konserwatorskich przy korpusie kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach – elewacja wschodnia
 1. Sposób udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku, określonym, w Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 21 grudnia 2020 r. obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.) w formie zapytania o cenę wraz z opisem zamówienia.

 1. Dane ogólne o elewacjach kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach

Dane ogólne o elewacjach kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach zawarte są w Projekcie robót budowlanych wraz z programem prac konserwatorskich, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo konserwatorskich przy korpusie kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach – elewacja wschodnia zgodnie  z Projektem robót budowlanych i Programem prac konserwatorskich, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania o cenę.

Projekt robót budowlanych i Program prac konserwatorskich zakłada, że działania konserwatorskie powinny być skierowane na poprawę stanu technicznego i przywrócenie pierwotnego, reprezentacyjnego wyglądu budynku kościelnego. Prace przy elewacjach powinny mieć na względzie zachowanie istniejących, oryginalnych struktur budowlanych, wyposażenia architektonicznego.

.
W ramach projektu w roku 2021 zostanie wyremontowana część korpusu kościoła (część ściany wschodniej). Praca będzie polegała na:
 • usunięciu nawarstwień organicznych oraz innych zabrudzeń;
 • usunięciu wtórnych spoin cementowych wątku ceglanego;
 • uzupełnieniu cegieł oraz ubytków w materiale;
 • uzupełnieniu spękań strukturalnych;
 • uzupełnieniu spoin wątku ceglanego


 1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w Projekcie robót budowlanych i Programie prac konserwatorskich, wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w Projekcie i Programie. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktów, materiałów, technologii, itp. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie rozwiązań równoważnych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, przedkładając wraz z ofertą stosowne opisy techniczne (np. karty katalogowe itp.). Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – oferta cenowa Wykonawcy zostanie odrzucona, gdyż jej treść będzie niezgodna z treścią niniejszego zapytania. Gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów dotyczących równoważności innych niż wskazanych w Programie materiałów, produktów przyjmuje się, że Wykonawca ujął w
cenie oferty materiały, produkty wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
 1. Powierzchnia ogólna elewacji ok: 32 m²
 1. Informacje dotyczące kodu CPV:

92522000-6 -           Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych
45453100-8 -           Roboty renowacyjne
45212360-7 -          Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45000000-7 -          Roboty budowlane

 1. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania całość prac stanowiących przedmiot zamówienia upływa w dniu 31 października 2021 r.
 1. Informacja dotycząca wykluczenia

Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówieni prowadzonego zgodnie z rozeznaniem rynku wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1.  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:
   1. co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która kierować będzie pracami   konserwatorskimi                      stanowiącymi     przedmiot     zamówienia,
posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710  ze zm.);
   1. co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji prac (czynności), która ukończyła studia drugiego stopienia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków o specjalności kamienia i detalu architektonicznego.
   2. co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami art.19 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
 1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
 1. Kryterium oceny oferty oraz informację o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny przesłanych informacji. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu na podstawie poniższych kryteriów oceny:
  1. cena oferty - 100 % wg wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 100

gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie Cnaj – najniższa cena spośród ocenianych ofert Co – cena ocenianej oferty;
 1. Termin i forma składania ofert:
 1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (w Kancelarii Parafii w godzinach otwarcia) lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa - Prace konserwatorsko-budowlane”.
 2. Oferty cenowe złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert cenowych zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert cenowych Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę cenową, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem o cenę w ramach rozeznania rynku dokumentów  lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść będzie niezgodna z treścią niniejszego Zapytania o cenę lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale VIII lub Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zapytania o cenę.
 2. Do oferty cenowej należy złączyć:
  1. wykaz osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Zapytania o cenę) przewidzianych do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej osoby spełniające wymagania  określone  w   rozdziale  X   ust.   1  pkt.   2   Zapytania   o  cenę,   wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  2. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zapytania o cenę);
 3. Oferta winna zawierać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN.
 4. Cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy uwzględniając wszystkie podatki, opłaty, składki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Oferta cenowa oraz oświadczenie i dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Istotne informacje na temat realizacji przedsięwzięcia

1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru, bez podania przyczyny.
 1. Dodatkowych informacji udziela:
ks. Waldemar Konczalski, Brudzawy 91, 87 – 327 Bobrowo

Tel 56 495 28 93 , tel. kom. 603 286 788


XVI.    Załączniki

Integralną częścią niniejszego Zapytania o cenę są następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego– zapytanie o cenę;
 2. Załącznik nr 2 – Wzór wykazu osób;
 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
 4. Załącznik nr 4 – Projekt robót budowlanych wraz z Program prac konserwatorskich
 5. Załącznik nr 5 – Przedmiar

Z A T W I E R D Z A M
/-/
Ks. Waldemar Konczalski
Proboszcz Parafii