Parafia pw.

św. Andrzeja Apostoła

w Brudzawach

Msze Święte:

środa - 15:30 sobota - 11:00
niedziela - 9:15

data: 2021-07-16

Załączniki do zapytania o cenę


Załącznik nr 1
do zapytania o cenę

Wzór Formularza ofertowy – zapytanie o cenę

Zamawiający:
Parafia Rzymsko Katolicka
 p.w. Św. Andrzeja Apostoła
Brudzawy 91,
 87 – 327 Bobrowo
 

OFERTA
Dane Wykonawcy
Wykonawca
………………………………………………………………………………………………………..…
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………       REGON ……………………………………………
KRS*/CEiDG*: …………………………………………….
Numer telefonu: …………………………        adres e-mail: …………………………………
Osoba/osoby upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy:
………………..…………………………………………………………………………………….

Odpowiadając na zapytanie o cenę z dnia 15 lipca 2021 r. na wykonanie zamówienia pn.: „Prace remontowe przy korpusie kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach – II etap – elewacja wschodnia „ składamy niniejszą ofertę.
 1. Oferujmy wykonanie zamówienia w zakresie wynikającym z zapytania o cenę za całkowitą cenę ryczałtową:
cena oferty brutto: ………………………….. złotych
(słownie złotych: : ………………………………………………………………………)
 1. Oświadczamy, że w podanej cenie brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności wszystkie podatki, opłaty i składki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością.
 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (włącznie z tym dniem).
 4. Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym
  z zapytaniem o cenę  i na zasadach określonych w zapytaniu o cenę.
 5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1. …………………………………
 2. …………………………………
 3. …………………………………
 4. ………………………………....

…………………………………….
(miejscowość  i data)
……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
.............................................................................................................
Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

----------------------------------------------
Załącznik nr 2
do zapytania o cenę

Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………….
……………………………….
……………………………….

WYKAZ OSÓB
Dotyczy zamówienia pn.: Prace remontowe przy korpusie kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach – II etap – elewacja wschodnia
W odpowiedzi na zapytanie o cenę z dnia 15 lipca 2021 r. oświadczamy,
że dysponujemy osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia – zgodnie
z poniższym wykazem:

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe
Podstawa dysponowania wskazaną osobą
1.
2.


…………………………………….
(miejscowość  i data)
……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
.............................................................................................................
Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy


Załącznik nr 3
do zapytania o cenę

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCHNazwa Wykonawcy:     …………………………………………………….
Adres:                           …………………………………………………….
Osoba/osoby upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………

Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia pn.: „Prace remontowe przy korpusie kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach – II etap – elewacja wschodnia” prowadzonym w formie zapytania o cenę z dnia 15 lipca 2021r.
oświadczamy
że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………….
(miejscowość  i data)
……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
.............................................................................................................
Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Załącznik nr 4
do zapytania o cenę

http://parafiabrudzawy.pl/www/a91a35d2171a4b7c8eb3e204ade11262-0001-skonwertowany.pdf?_t=1626390274

Załącznik nr 5
do zapytania o cenę
http://parafiabrudzawy.pl/www/Przedmiar%20brudzawy%202021.pdf?_t=1626684592